Township of Douglas, Polk County, Iowa, United States