Princeton City Cemetery, Princeton, Princeton Township, Scott County, Iowa, United States