City of Farmington, Farmington Township, Van Buren County, Iowa, United States