City of Milton, Jackson Township, Van Buren County, Iowa, United States