Township of Kerton, Fulton County, Illinois, United States