Beach Station, Waukegan, Benton Township, Lake County, Illinois, United States