Ashton Cemetery, Ashton Township, Lee County, Illinois, United States