New Philadelphia, Mound Township, McDonough County, Illinois, United States