City of Eldorado, East Eldorado Township, Saline County, Illinois, United States