Wasson, East Eldorado Township, Saline County, Illinois, United States