Bingman Station, Carmi Township, White County, Illinois, United States