Fenton, Fenton Township, Whiteside County, Illinois, United States