Town of Hamilton, Otsego Township, Steuben County, Indiana, United States