Potawatomi Inn, Jamestown Township, Steuben County, Indiana, United States