City of Scott City, Scott County, Kansas, United States