City of Frostburg, Allegany County, Maryland, United States