Bitely, Lilley Township, Newaygo County, Michigan, United States