City of Eitzen, Houston County, Minnesota, United States