Bygland, Bygland Township, Polk County, Minnesota, United States