Maple Bay, Godfrey Township, Polk County, Minnesota, United States