Sherack, Keystone Township, Polk County, Minnesota, United States