Township of Higdem, Polk County, Minnesota, United States