City of Zimmerman, Sherburne County, Minnesota, United States