Knobby, Union Township, Benton County, Missouri, United States