Township of White, Benton County, Missouri, United States