Township of Prairie, Jackson County, Missouri, United States