Township of Ferguson, Saint Louis County, Missouri, United States