City of Sheyenne, Eddy County, North Dakota, United States