Township of Eddy, Eddy County, North Dakota, United States