Township of Gates, Eddy County, North Dakota, United States