Township of Munster, Eddy County, North Dakota, United States