Township of Sheldon, Eddy County, North Dakota, United States