Township of Tiffany, Eddy County, North Dakota, United States