Township of Schneider, Buffalo County, Nebraska, United States