Eli, Cody Precinct, Cherry County, Nebraska, United States