Ormesher-Schlagle Cemetery, Cherry County, Nebraska, United States