Griffith Graves, Cheyenne County, Nebraska, United States