Lorenzo, Sidney 4A Precinct, Cheyenne County, Nebraska, United States