Ordville, Cheyenne County, Nebraska, United States