Potter Community Cemetery, Potter Precinct, Cheyenne County, Nebraska, United States