City of Sidney, Cheyenne County, Nebraska, United States