City of Dakota City, Dakota County, Nebraska, United States