City of South Sioux City, Dakota County, Nebraska, United States