Township of East Muddy, Gosper County, Nebraska, United States