Township of Union, Gosper County, Nebraska, United States