Township of Josie, Holt County, Nebraska, United States