City of Crofton, Knox County, Nebraska, United States