Ponca, Raymond Township, Knox County, Nebraska, United States