City of Auburn, Nemaha County, Nebraska, United States