Richland IV Election Precinct, Sarpy County, Nebraska, United States